Οι υποψήφιοι ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ στο εισαγωγικό τεστ 2022 (17 Σεπτεμβρίου) διαγωνίζονται στα μαθήματα ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΗΜΕΙΑ- ΑΓΓΛΙΚΑ.

Στο τεστ των Αγγλικών δίνεται ένα κείμενο επιστημονικού περιεχομένου και τίθενται 10 ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου με 4 πιθανές απαντήσεις η κάθε ερώτηση. Σωστή είναι μόνο μία από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις.

Δηλαδή, δεν πρόκειται για εξέταση γλωσσικού περιεχομένου (γραμματική-συντακτικό) αλλά ορθής κατανόησης του κειμένου. Το είδος αυτό του τεστ είναι από συγκεκριμένα αμερικανικά συγγράμματα.

H TOMI-academia έχει εκδώσει βοηθητικό σύγγραμα με 40 κείμενα κάποια απο τα οποία έπεσαν στο παρελθόν. στην Σχολή μας διδάσκουμε το καλοκαίρι τον τρόπο επιτυχίας και αντιμετώπισης του τεστ.

Σημειώνεται ότι αν δεν είναι τουλάχιστον 5 οι ορθές απαντήσεις (50%) ο υποψήφιος είναι αυτομάτως εκτός Πανεπιστημίου.