Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι φοιτητές μας για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για όλα τα Πανεπιστήμια και για όλες τις Σχολές να ετοιμάσουν και να στείλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην TOMH ή med academia,  Αθήνα: Πανεπιστημίου 39, Τ.Κ. 10564 ή Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 17, Τ.Κ. 54624

Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3233560, 2310222888, e-mail: info@tomischool.gr

Οι μεταγραφόμενοι φοιτητές θα πρέπει εκτός των άλλων να προσκομίσουν transcript  και βιβλίο ύλης από το Πανεπιστήμιο αναχώρησης.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν η εγγραφή σε Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ σε όλα τα έγγραφα να έχουν σφραγίδα Χάγης (Apostille).

   

We remind to all our prospective students for 2016-2017 academic year for all universities and all faculties to prepare and send all the necessary documents to TOMH or med academia, Athens: Panepistimiou 39, 10564 or Thessaloniki: Mitropoleos 17, 54624

Additional information by phone: 210 3233560, 2310222888, e-mail: info@tomischool.gr

The students for transfer, besides the documents should provide transcript and syllabus from last University. 

Candidates who wish to register at a University of Bulgaria must NECESSARILY have to all documents the Hague stamp (Apostille).