Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για εγγραφή σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση για την εταιρεία μας (παρέχεται).
  2. Αίτηση για το Πανεπιστήμιο.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με Apostille.
  4. Βεβαίωση ότι με το απολυτήριο αυτό έχει το δικαίωμα εισαγωγής, ύστερα από εξετάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας με Apostille (Βεβαίωση πρόσβασης).
  5. Ιατρική βεβαίωση (ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα) με Apostille.
  6. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας θεωρημένη από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ.
  7. 4 φωτογραφίες
  8. Δήλωση (Αγγλικά και Βουλγάρικα) η οποία βεβαιώνει την αυθεντικότητα των εγγράφων, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα.
  9. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων με Apostille.