Στα διδακτήρια της ΤΟΜΗ SCHOOL σε Αθήνα (Πανεπιστημίου 39) και Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 17) θα λειτουργήσουν ενισχυτικά φροντιστηριακά μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές μας σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα: 

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12:  5 – 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ,  7- 10 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 28/12: 5 – 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ, 7 – 10 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12: 5 – 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ,  7 – 9 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12: 11 – 2 ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Υπενθυμίζουμε ότι,  απαιτείται δήλωση συμμετοχής με e-mail ή τηλέφωνο.

Τα μαθήματα αυτά είναι δωρεάν ως υποχρέωση της Σχολής μας προς τους πρωτοετείς φοιτητές μας. Για τους φοιτητές μας νησιών και μακρινών περιοχών οι παραδόσεις των μαθημάτων θα σταλούν συγκεντρωτικά στις 31/12/2017. 

Φοιτητές που παρακολουθούν προϊατρικό έτος θα τα παρακολουθήσουν κανονικά.

Δευτεροετείς που οφείλουν Κυτταρολογία ή Λατινικά είναι ευπρόσδεκτοι.

 

In  TOMI SCHOOL in Athens (Panepistimiou 39) and Thessaloniki (Mitropoleos 17) we will provide support courses for our first-year students according to the following timetable:

ATHENS

27/12:  5 – 7 ANATOMY ,  7- 10 CYTOLOGY

28/12: 5 – 7 ANATOMY, 7 – 10 CYTOLOGY

29/12: 5 – 7 ANATOMY,  7 – 9 CYTOLOGY

30/12: 11 – 2 LATIN

We wish to notify that  a participation application is required by e-mail or telephone.

These courses are free of charge as a commitment from our School to our first-year students. For our students from distant areas, course notes will be send on 31/12/2017.

Students who attend a pre-year medical course will attend them normally.

Second year students who owe Cytology or Latin are welcome to attend the courses.