(Το παρόν αφορά τους επί πτυχίο φοιτητές)

Κάθε εργασία θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12, με 1,5 διάστιχο, περιθώρια “Κανονικά” (Επάνω και Κάτω 2,54 εκ. – Δεξιά και Αριστερά 3,18 εκ), χωρίς διάστημα μεταξύ (πριν – μετά) των παραγράφων, εσοχή 1,27 εκ. στην πρώτη γραμμή κάθε παραγράφου και πλήρη στοίχιση.Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα παρατίθενται μέσα στο κείμενο [παρένθεση, επώνυμο συγγραφέα, κόμμα, έτος έκδοσης, άνω κάτω τελεία, αριθμός σελίδας, κλείνει η παρένθεση π.χ. (Freeman, 2008:145)] σύμφωνα με το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών APA (American Psychological Association) και τυχόν ερμηνευτικές σημειώσεις στο κάτω μέρος κάθε σελίδας (υποσημειώσεις).

Η έκταση των εργασιών θα πρέπει να είναι γύρω στις 3.000 με 3.500 λέξεις.  

Σκοπός των εργασιών είναι η παραγωγή κειμένου από τον φοιτητή και γι’ αυτό απαγορεύεται αυστηρά ο πλαγιαρισμός και η παράθεση αυτούσιου αποσπάσματος κειμένων άλλων συγγραφέων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στις βιβλιογραφικές αναφορές. Οτιδήποτε αναφέρεται, πέραν των προσωπικών κρίσεων ή συμπερασμάτων του συγγραφέα, πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω βιβλιογραφικής αναφοράς στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθμός της σελίδας της πηγής (βιβλίο/περιοδικό) από την οποία προέρχεται.

Στο τέλος της εργασίας η βιβλιογραφία παρατίθεται ως εξής:

Βασικά Παραδείγματα:

-Βιβλίο

Mayall, B. (2002). Towards a Sociology of Childhood. London: Rotledge.

-Άρθρο σε περιοδικό

Freeman, M. (2005). Rethinking Gillick. The Internatioanl Journal of Children’s Rights, 13, 201-217.