Συνεργάτης της med-academia για οργάνωση σπουδών, εγγραφών και μεταγραφών στη Βουλγαρία είναι ο Andrian Orranust. Στοιχεία επικοινωνίας: 00359 89910 2933

Έχετε ακόμη χρόνο να προλάβετε την ακαδημαϊκή χρονιά του 2015-16 αρκεί να απευθυνθείτε άμεσα σε εμάς.

Our partner for planning and organize your studies in Bulgaria is mr. Andrian Oranustt. Contact info: 00359 89910 2933

You do have time for the academic season 2015-16 you just have to contact us as soon as possible.