Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι εφόσον επιθυμούν να πάρουν οι ίδιοι APOSTILE (Χάγη) στην Σόφια σε έγγραφά τους η ακριβής διεύθυνση είναι BOULEVARD GEORGI DIMITROV 52A.